Konkursy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary

2. Określenie stanowiska:

     Asystent rodziny

3. Rodzaj zatrudnienia:

    Umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

     Asystentem rodziny może być osoba, która 

     a)  posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
  o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 821 )
  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

b)  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

c)  wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

d)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)  posiada obywatelstwo polskie;

f)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 • wymogi pożądane:
 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania
  w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych ,ustawy o pomocy społecznej
 2. wysoka kultura osobista
 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem  trudnym, odporność na stres
 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy , kreatywność
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. umiejętność pracy w grupie,
 11. Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

5.  Wymagane dokumenty:

 1. CV; List motywacyjny – pisane odręcznie
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;
 3. Oświadczenie o niekaralności;
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 8. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(RODO) oraz  ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

-  bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirowie,  

w nieprzekraczalnym terminie do 28.12.2020r. do godziny 12,00.  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

7.  Informacje dodatkowe:

 1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych i w dni ustawowo wolne od pracy.
 2.  Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
 4. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
 5. Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 48 628 38 89 wew. 23

                                                                                  Kierownik GOPS

                                                                                  Agnieszka Minda

 

I. FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.

Planowany termin zatrudnienia: 02.01.2023 r.

 

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116              
  i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268) tj.:

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

lub

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna

lub

- do 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

- ukończone studia wyższe przed dniem 1 maja 2004 r. na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 maja 2004 r .

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
 • niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych
  z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • prawo jazdy kat. B.

III. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe ( praktyka, staż ) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • zaangażowanie;
 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 • sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

 

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej;
 • opracowywanie projektów socjalnych;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych:
 • pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej;
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, z zakresu stwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych o których mowa w art.54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • obsługa systemu informatycznego POMOST w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się
  o świadczenia z pomocy społecznej;
 • udział w opracowywaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • praca w zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • praca z rodziną, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań merytorycznych;
 • sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu zadań;
 • archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego stanowiska

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane                     z ogłoszonym naborem.

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

             Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie, Mirów Stary 27, lub przesłać pocztą na adres: Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary, w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny” w terminie do 23.12.2022 r. do godziny 1200 (decyduje data wpływu do ośrodka).

             Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mirowie lub pod numerem tel. 48 628 38 89 wew. 23.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 • oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane
  i zostaną zwrócone nadawcy;

 

                                                  

                                                                                                                 Kierownik

                                                                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                         w Mirowie Starym

Agnieszka Minda