I. FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.

Planowany termin zatrudnienia: 02.01.2023 r.

 

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116              
  i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268) tj.:

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

lub

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna

lub

- do 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

- ukończone studia wyższe przed dniem 1 maja 2004 r. na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 maja 2004 r .

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
 • niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych
  z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • prawo jazdy kat. B.

III. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe ( praktyka, staż ) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • zaangażowanie;
 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 • sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

 

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej;
 • opracowywanie projektów socjalnych;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych:
 • pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej;
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, z zakresu stwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych o których mowa w art.54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • obsługa systemu informatycznego POMOST w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się
  o świadczenia z pomocy społecznej;
 • udział w opracowywaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • praca w zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • praca z rodziną, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań merytorycznych;
 • sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu zadań;
 • archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego stanowiska

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane                     z ogłoszonym naborem.

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

             Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie, Mirów Stary 27, lub przesłać pocztą na adres: Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary, w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny” w terminie do 23.12.2022 r. do godziny 1200 (decyduje data wpływu do ośrodka).

             Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mirowie lub pod numerem tel. 48 628 38 89 wew. 23.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 • oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane
  i zostaną zwrócone nadawcy;

 

                                                  

                                                                                                                 Kierownik

                                                                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                         w Mirowie Starym

Agnieszka Minda

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 09 grudzień 2022 14:41 Roman Podgórski