Świadczeniami opiekuńczymi są: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne.


Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

• niepełnosprawnemu dziecku, 
• osobie powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności a także osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pod warunkiem że ta niepełnosprawność wystąpiła w wieku do ukończenia 21 roku życia,
• osobie która ukończyła 75 rok życia 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł. miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
• osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 
• jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej  
• osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego 

 

Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarob¬kowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełno¬spraw¬ności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności sta¬łego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno¬sprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne jest uzależnione od dochodu rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 583 zł miesięcznie.
1. W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się matka lub ojciec albo opiekun faktyczny dziecka, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę. 
2. W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się krewny w linii prostej inny niż matka lub ojciec, albo rodzeństwo, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się łącznie dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód rodziny osoby wymagającej opieki.
3. W przypadku, gdy o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ubiega się rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się dochód rodziny zastępczej oraz dochód tego dziecka.
4. Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w pkt.1-3, w składzie rodziny uwzględnia się również dziecko, którego niepełnosprawność uprawnia do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, nawet jeżeli posiada ono własne dziecko.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje gdy:
1. osoba sprawująca opiekę ma prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty socjalnej, zasiłku stałego, emerytury, renty 
2. na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
3. osoba wymagająca opieki:
• została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, o której mowa w pkt.3, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej; 
• osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko 
• osoba wymagająca opieki jest w związku małżeńskim 
• osoba w rodzinie ma prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie.