Referat Spraw Obywatelskich, Obronności i Zarządzania Kryzysowego

Urząd Stanu Cywilnego

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Referatu

Dorota Mańko

tel. 48 628 38 89, wew. 16 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastępca Kierownika USC

Iwona Pajek

tel. 48 628 38 89, wew. 17 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Referat obsługuje klientów m.in. w zakresie:

 • Wydawania dowodów osobistych,
 • Spraw meldunkowych,
 • ślubów cywilnych,
 • rejestracji działalności gospodarczej
 • wydawania aktów urodzeń oraz zgonów

Referat Organizacji i Kadr

Kierownik Referatu

Biuro Rady Gminy Mirów

Joanna Caban

tel. 48 628 38 89, wew. 30, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretariat Wójta

Ewelina Ciałek

tel. 48 628 38 89, wew. 10, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

faks: 48 306 70 06 wew. 40

 

Informatyk

Ochrona danych osobowych

Roman Podgórki

tel. 48 628 38 89, wew. 28, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

- Program rewitalizacji

- Raport z konsultacji społecznych


Spotkanie konsultacyjne

Wójt Gminy Mirów zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące Projektu Programu Rewitalizacji Gminy Mirów, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2017 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Mirów.


W dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mirów odbędzie się spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach realizacji projektu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Mirów”.

Wójt Gminy Mirów zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące Projektu Programu Rewitalizacji, które odbędą się od 14 listopada 2016 r. do 23 listopada 2016 r.

 Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie od 14 listopada 2016 r. do 23 listopada 2016 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirów bip.mirow.pl oraz na portalu gminy www.mirow.pl oraz w Urzędzie w pokoju numer 17. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą mailową na adres e-mail: w.cwierz@mirów.pl; drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary; do Urzędu Gminy Mirów - Dziennik Podawczy w dniach i godzinach pracy, zbierania uwag ustnych w trakcie spotkań informacyjnych oraz w Urzędzie Gminy Mirów w dniach i godzinach pracy Urzędu, spotkań informacyjny dotyczących założeń Programu Rewitalizacji, które odbędzie się 14 listopada 2016 roku oraz 17 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Mirowie o godzinie 15:30.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego jakim jest Program Rewitalizacji. Stworzenie Programu Rewitalizacji jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

 


Diagnoza

Formularz konsultacyjny

Formularz zgłoszeniowy

 

ogłoszenie ree

 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

• zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie od 15 września 2016 r. do 29 września 2016 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirów oraz na portalu gminy: www.mirow.pl oraz w Urzędzie Gminy Mirów w pokoju numer 17. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary; do Urzędu Gminy Mirów - Dziennik Podawczy w dniach i godzinach pracy,
• spotkania informacyjnego połączonego z debatą na temat wyznaczonych obszarów zdegradowany oraz obszarów rewitalizacji, które odbędzie się 15 września 2016 roku w Urzędzie Gminy Mirów o godzinie 15:30,
• warsztatu diagnostyczno-projektowego, który odbędzie się 27 września 2016 roku w Urzędzie Gminy Mirów o godzinie 15:30,
• zbierania uwag ustnych w trakcie spotkań informacyjnych oraz w Urzędzie Gminy Mirów w dniach i godzinach pracy Urzędu,
• indywidualnych wywiadów pogłębionych z interesariuszami procesu rewitalizacji, w terminie od 19 września 2016 r. do 23 września 2016 r.

Ponadto, zachęcamy przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich propozycji projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji w wyznaczonych obszarach rewitalizacji.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego jakim jest Program Rewitalizacji. Stworzenie Programu Rewitalizacji jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

****************************************************************

Program Rewitalizacji Gminy Mirów
Rewitalizacja to proces ożywiania obszarów zdegradowanych, na których występuje stan kryzysowy.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów. Jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.

Kluczowym elementem tworzenia Programu Rewitalizacji jest partycypacja społeczna, czyli czynny udział osób, które są bezpośrednimi odbiorcami Programu.

Konsultacje społeczne to proces, w którym reprezentanci władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć. Pozwalają na uzyskanie opinii, stanowisk, propozycji, itp. od instytucji i osób, których dotkną, w sposób bezpośredni lub pośredni skutki proponowanych przez administrację działań. Konsultacje nie ograniczą się jednak tylko do przedstawienia Programu, ale także do wysłuchania opinii na jego temat, modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.

W ramach konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji Gminy Mirów wykorzystane zostaną następujące metody komunikacji z interesariuszami procesu rewitalizacji: zbieranie uwag w formie papierowej oraz elektronicznej, spotkanie informacyjne wraz z debatą, warsztat diagnostyczno-projektowy, ankietyzacja mieszkańców.

 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIRÓW

Wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami nastąpiła z dniem 1 lipca 2013 roku. Zmiana zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) nakazuje wszystkim mieszkańcom udział w systemie. Niedostosowanie się do tego obowiązku podlega karze (art. 54 i 56 Kodek Karny Skarbowy).

W dniu 30 kwiecień 2015 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następujące uchwały dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

Nr VII/30/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
Nr VII/31/2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr VII/32/2015 w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa.
W dniu 25 styczeń 2016 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następującą uchwałę dotyczącą wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

Nr XV/81/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirów.
W dniu 24 luty 2016 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następujące uchwały dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

Nr XVI/89/2016 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług z w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Nr XVI/90/2016 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W dniu 22 marzec 2016 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następujące uchwały dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

Nr XVII/98/2016 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr XVII/99/2016 roku w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W dniu 07 grudnia 2018 r. Rada Gminy w Mirowie podjęła następującą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty:

Nr II/10/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
 

Deklaracje

Opłata za wywóz odpadów obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Mirów. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych. Każda zmiana w liczbie osób zamieszkujących nieruchomość lub wielkości pojemników należy zgłosić za pomocą deklaracji w terminie 14 dni od jej zaistnienia. Deklaracje należy składać do urzędu gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26- 503 Mirów Stary, pokój 18, za pomocą poczty lub środków komunikacji elektronicznej.

Opłaty

 

Właściciele nieruchomości deklarują wysokość opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami w deklaracji dostarczonej do Urzędu Gminy. Wyliczenie opłat dokonuje się na podstawie stawek opłat przyjętych uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 7 grudnia 2018 r.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłatę oblicza się za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wysokość opłaty uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to zespół spokrewnionych i niespokrewnionych, razem mieszkających wspólnie się utrzymujących lub jedna osoba utrzymującą się samodzielnie. Miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami segregowanymi komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego w wysokości                         8,00 zł

- dwuosobowego w wysokości                         16,00 zł

- trzyosobowego w wysokości                          24,00 zł

- czteroosobowego w wysokości                       28,00 zł

- pięcioosobowego w wysokości                       30,00 zł

- sześcioosobowego w wysokości                     31,00 zł

- siedmioosobowego w wysokości                    32,00 zł

- ośmioosobowego w wysokości                       33,00 zł

- dziewięcioosobowego i więcej w wysokości  34,00 zł

Miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami niesegregowanymi komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego w wysokości                       14,00 zł

- dwuosobowego w wysokości                         26,00 zł

- trzyosobowego w wysokości                          32,00 zł

- czteroosobowego w wysokości                      38,00 zł

- pięcioosobowego w wysokości                      41,00 zł

- sześcioosobowego w wysokości                    42,00 zł

- siedmioosobowego w wysokości                   43,00 zł

- ośmioosobowego w wysokości                      44,00 zł

- dziewięcioosobowego i więcej w wysokości 45,00 zł

Wysokość stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych jeżeli odpady zbierane są w sposób segregowany wynosi:

-   120 l -   20,00 zł

-   240 l -   40,00 zł

- 1100 l -  130,00 zł

Wysokość stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych jeżeli odpady zbierane są w sposób niesegregowany wynosi:

-   120 l -   40,00 zł

-   240 l -   70,00 zł

- 1100 l -  160,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać w terminach:

-   za I kwartał do 15 marzec danego roku

-   za II kwartał do 15 maj danego roku

-   za III kwartał do 15 wrzesień danego roku

-   za IV kwartał do 15 listopad danego roku

Opłaty należy dokonywać u sołtysa, w kasie Urzędu lub przelewem na konto.

Wszyscy mieszkańcy gminy są zobowiązani do selektywnego zbierania oraz gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirów z dnia 25 styczeń 2016 roku.

Selektywnej zbiórce odpadów podlegają następujące frakcje odpadów, które powstają na nieruchomości w związku z bytowaniem ludzi:

a) odpady biodegradowalne
b) tworzywa sztuczne i metal
c) makulatura i tekstylia
d) szkło
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
f) wielkogabarytowe nie mieszczące się w pojemnikach i workach np.: meble
g) zużyte opony
h) przeterminowane leki i chemikalia
i) zużyte baterie i akumulatory
j) popiół
Odpady ulegające biodegradacji i zielone mogą być gromadzone w przydomowych kompostownikach.

Odpady od pozycji a) – d) będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z harmonogramem przynajmniej raz w miesiącu, pozostałe odpady przynajmniej raz na pół roku. Pozostałe odpady będą zbierane w utworzonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK.

Do selektywnej zbiórki odpadów należy stosować następujące rodzaje oraz kolory worków i pojemników:

Żółty – tworzywa sztuczne i metal

Niebieski – papier i tektura

Brązowy – odpady biodegradowalne

Zielony – szkło

Szary - popiół

Czarny – odpady pozostałe po wydzieleniu surowców wtórnych(zmieszane)

Do zadań Referatu Finansowego należy:

1. przygotowywanie projektu budżetu,
2. wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz przedkładanie wniosków z zakresu gospodarki finansowej Wójtowi i Radzie Gminy,
3. naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
4. kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, sołectw oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podlegających Radzie Gminy,
5. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
6. prowadzenie ewidencji składników mienia gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie,
7. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz innymi instytucjami finansującym,
8. opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
9. opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
10. przygotowywanie do realizacji rachunków, faktur i ich sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym,
11. prowadzenie księgowości analitycznej wszystkich operacji oraz dokonywanie uzgodnień miesięcznych i rocznych,
12. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
13. dokonywanie wyceny spisanych z natury składników majątkowych przez Komisję Inwentaryzacyj na,
14. rozliczanie z wpłat czynszu osoby fizyczne i prawne wynajmujące lokale mieszkalne i użytkowe,
15. rozliczanie kosztów za rozmowy telefoniczne i energię,
16. prowadzenie archiwum,
17. sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych
18. prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników,
19. naliczanie i przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego w oparciu o listy płac, umowy zlecenia, o dzieło,
20. naliczanie i przekazywanie składki ZUS oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
21. naliczanie zasiłków oraz prowadzenie dokumentacji do zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, pogrzebowych, porodowych, macierzyńskich, opiekuńczych i wychowawczych,
22. wydawanie zaświadczeń o uzyskanych dochodach pracownikom, 237 sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników odchodzących na rentę lub emeryturę,
24. prowadzenie kart gospodarstwa,
25. prowadzenie księgowości podatkowej oraz prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat,
26. wymiar zobowiązań pieniężnych wsi oraz podatków i opłat od ludności , jednostek gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej,
27. rozkładanie na raty , odraczanie i umarzanie należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat,
28. wydawanie decyzji w sprawach podatków i opłat dotyczących zobowiązań pieniężnych,
29. kontrola terminowej wpłaty należności przez podatników i inkasentów, rozliczenia rachunkowo-kasowe inkasentów,
30. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze,
31. stosowanie ulg i zwolnień w podatku gruntowym,
32. naliczanie podatków od posiadania psów
33. naliczanie podatku od środków transportowych,
34. prowadzenie kasy
35. zaopatrywanie i sprzedaż znaków skarbowych,
36. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
37. sporządzanie raportów kasowych .
38. pobieranie gotówki z banku,
39. przyjmowanie wpłat,

Referat Finansów i Podatków

 

Kierownik Referatu

Iwona Kilianek – Skarbnik Gminy Mirów

tel. 48 628 38 89, wew. 20, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Księgowość

Agnieszka Bodo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Gos - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 48 628 38 89, wew. 32

 

Podatki

Alicja Sadza - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Daria Pytoń - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sylwia Bilska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 48 628 38 89, wew. 19, mail: 

 

Kasa

Irmina Seweryn

tel. 48 628 38 89 wew. 21, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Referat Budownictwa, Inwestycji i Spraw Gospodarczych

 

Anna Gołosz – Kierownik Referatu

tel. 48 628 38 89, wew. 25 , mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • warunków zabudowy,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • zamówień publicznych,
 • inwestycji,
 • nadawania numerów porządkowych nieruchomości,

 

Jacek Trelka – Zastępca Kierownika Referatu

tel. 48 628 38 89, wew. 25 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • decyzji środowiskowych,
 • ochrony środowiska,
 • projektów unijnych,
 • zamówień publicznych,
 • gospodarki odpadami,

Renata Nowak

tel. 48 628 38 89, wew. 27 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • ochrony zwierząt,
 • gospodarowania zasobami komunalnymi,
 • utrzymania zieleni,
 • utrzymania porządku i czystości.

Izabela Bilska

tel. 48 628 38 89, wew. 13, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • gospodarki odpadami
 • gospodarki wodno – ściekowej

Piotr Kowalik – Kierownik Referatu

Tel: 48 628 38 89 wew. 15

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dorota Książek – inspektor,

 tel: 48 628 38 89 wew. 29

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Agnieszka Dujka

tel: 48 628 38 89 wew. 29

mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Główne zadania referatu:

- prowadzenie zadań z zakresu bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, żłobka gminnego oraz bibliotek,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz  pożytku publicznego,

- upowszechnianie działań z zakresu kultury i sportu,

- działalność z zakresu ochrony zabytków oraz miejsc pamięci narodowej.

Urząd Gminy Mirów

    Urząd Gminy Mirów

Mirów Stary 27

26-503 Mirów Stary

Tel. 48 628 38 89

FAX. 48 306 70 06

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracujemy dla Państwa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15

Godziny pracy Kasy:

Poniedziałek - 7.30 - 13.00

Środa - 7.30 - 13.00

Piątek - 7.30 - 13.00

 

NIP Gminy Mirów: 799 195 89 71

NIP Urzędu Gminy Mirów: 799 145 80 85

REGON: 000540216

 Rachunek bankowy:  Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
91 9115 0002 0000 0101 5189 0004

 


 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum euismod mi vitae magna ultrices imperdiet. Vivamus aliquam porttitor vehicula. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ac lorem enim, nec sodales felis. Sed lectus nunc, volutpat sed mollis quis, tincidunt ut nisl. Curabitur libero odio, scelerisque nec dapibus sed, venenatis et nisl. Pellentesque rutrum sollicitudin quam, eu dapibus felis pellentesque eget. Aenean nibh lacus, imperdiet sit amet semper sit amet, aliquet non felis.

Praesent pulvinar augue sit amet justo porttitor in blandit leo interdum. In in dolor vitae quam euismod porta. Integer sit amet velit libero. Nam dapibus tortor non massa bibendum molestie. Aenean a massa luctus mi consequat lobortis eu egestas risus. Donec eget enim tempor mi rutrum fringilla.

Morbi ullamcorper, urna sed tristique tristique, urna augue sodales nulla, a luctus felis enim sit amet dolor. Donec nisl leo, tempor in suscipit quis, pretium eget velit. Vivamus consectetur congue quam, in ullamcorper justo tincidunt ut. Fusce odio felis, venenatis sit amet volutpat et, dignissim non libero.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych Urząd Gminy w Mirowie, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary

2)       kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5)       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6)       posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8)       Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9)       Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich

10)   podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne

Odbiór padłych zwierząt gospodarskich i bezdomnych :

Przedsiębiorstwo ‘JASTA” Sp. z o.o. Zakład
Utylizacji Padłych Zwierząt, Danielów 5, 97-360 Kamieńsk.

Telefon kontaktowy:
Radom
48-364-21-79
695 588 946